Przejdź do treści

Regulamin korzystania z usługi Sesja terapeutyczna / konsultacja psychiatryczna

Definicje:

Regulamin: niniejszy regulamin
Administrator: Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk sp. z o.o. , Ul. Konstruktorska 11/26, 02-673 Warszawa, NIP 5213966640
Serwis: strona internetowa www.pokonajlek.pl
Użytkownik: osoba dokonująca rezerwacji/zakupu sesji psychoterapeutycznej lub konsultacji psychiatrycznej
Usługa: Sesja terapeutyczna/konsultacja psychiatryczna (zwana też sesją, konsultacją psychologiczną lub konsultacją psychoterapeutyczną lub konsultacją psychiatryczną). Usługa polegająca na skontaktowaniu się z użytkownikiem online oraz odbyciu konwersacji audio i/lub audio-wideo, ewentualnie w formie chatu lub też stacjonarnie. Sesja przeprowadzana jest przez dyplomowanego psychologa lub lekarza.

Zasady korzystania z usługi Sesja terapeutyczna

 1. Użytkownik dokonujący zakupu/rezerwacji sesji akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Użytkownikiem może zostać każda osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za zgodą rodzica lub opiekuna ustawowego. Rezerwacja oznacza potwierdzenie pełnoletności lub posiadanie zgody rodzica lub opiekuna ustawowego.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości należy kierować do Administratora  pod adresem: kontakt@pokonajlek.pl
 5. Sesja jest płatna zgodnie z aktualnym cennikiem dla wybranego terapeuty/psychiatry widocznym na stronie internetowej https://pokonajlek.pl a płatność dokonywana jest za pomocą wybranej formy płatności online.
 6. Płatność przelewem za Sesję jest dobrowolna i dokonywana z góry, czyli przed odbyciem Sesji, celem zapewnienia sobie dostępności ustalonego terminu Sesji. Użytkownik dokonując płatności za Sesję wyraża jednocześnie dobrowolną zgodę na wykonanie świadczenia w ustalonym terminie.
 7. Użytkownik może do 24 godzin przed ustalonym terminem Sesji, bez podawania powodów, zrezygnować z Sesji poprzez przesłanie emaila na adres: kontakt@pokonajlek.pl z podaniem nr konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Administrator potwierdza przyjęcie zgłoszenia i dokonuje niezwłocznie przelewu pełnej ceny Sesji na wskazany numer konta. W sytuacji, gdy odwołanie Sesji nastąpi w okresie krótszym, niż 24 godziny od ustalonego terminu Sesji, opłata za Sesję nie podlega zwrotowi.
 8. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę przelewów jest DialCom24 Sp. z o o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje od 6 maja 2024 roku.
 10. Administratorem Serwisu jest firma Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk sp. z o.o., Ul. Konstruktorska 11/26, 02-673 Warszawa, NIP 5213966640
 11. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres email: kontakt@pokonajlek.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
 12. Użytkownik dokonując rezerwacji przekazuje również, za dobrowolną zgodą, swoje dane osobowe niezbędne do identyfikacji Użytkownika. Dane te są przechowywane przez Administratora Serwisu: Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk sp. z o.o., Ul. Konstruktorska 11/26, 02-673 Warszawa, NIP 5213966640 oraz operatora serwisu rezerwacji, z którym Administrator Serwisu ma podpisaną stosowną umowę o przetwarzanie danych osobowych. Żądanie wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłaszać na adres: kontakt@pokonajlek.pl
 13. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywana rezerwacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności/RODO, z którą można zapoznać się tutaj.
 14. Ewentualne zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii wystawiamy najpóźniej do 6 miesięcy po ostatniej sesji psychoterapii. Po tym okresie nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia.